Căzând din pierderea în greutate a vagonului

A intervenit o problemă.

Plenipotenţiarii semnati mai jos, recunoscind necesitatea de a revizui Convenţia internationala privind transportul mărfurilor pe căile ferate, semnată la Berna la 25 februarieau hotărît, în conformitate cu art. Prezenta convenţie se aplică, sub rezerva excepţiilor prevăzute la paragrafele următoare, tuturor expeditiilor de mărfuri predate la transport cu o scrisoare de trasura directa întocmită pentru un parcurs care strabate teritoriile a cel puţin două state contractante şi care cuprinde exclusiv linii înscrise în lista stabilită potrivit art.

Expeditiile între staţii situate în doua state vecine şi între staţii din două state în tranzit pe teritoriul unui al treilea stat, dacă liniile pe care se efectuează transportul sînt exploatate exclusiv de căile ferate ale unuia dintre aceste trei state, sînt supuse dreptului acestui stat, în cazul cînd predatorul, utilizînd scrisoarea de trasura corespunzătoare, solicita regimul regulamentului intern aplicabil la aceste cai ferate, iar legile şi regulamentele nici unuia dintre statele interesate nu se opun la aceasta.

În lista prevăzută la art. Întreprinderile care exploatează asemenea linii sînt supuse tuturor obligaţiilor impuse şi sînt investite cu toate drepturile recunoscute căilor ferate prin prezenta convenţie sub rezerva derogarilor ce rezultă în mod necesar din modalităţile diferite ale transportului.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Cu toate acestea, regulile stabilite prin prezenta convenţie cu privire la răspundere nu pot face obiectul unor derogări. Orice stat, care doreşte sa înscrie în lista vreuna dintre liniile specificate la pct.

  1. REGULI 09/05/ - Portal Legislativ
  2. Constipatie cronica sau incordare frecventa in timpul miscarilor intestinale; Istoric familial de slabiciune in tesutul conjunctiv.
  3. Sub rezerva excepţiilor prevãzute la art.
  4. Atunci când mănânci mult, dar pierde în greutate

Pentru transporturile internaţionale care folosesc în afară de cai ferate şi alte servicii de transport decît cele care sînt prevăzute la pct. În acest caz, ele pot sa prevadă folosirea unui alt titlu de transport decît cel stabilit potrivit art.

Sînt admise la transport în anumite condiţii: a materiile şi obiectele admise la transport în condiţiile anexei 1 la prezenta convenţie sau acordurilor şi dispoziţiilor tarifare prevăzute la 2; Dacă predatorul înţelege să se folosească de acest drept, el trebuie să facă menţiune despre aceasta în scrisoarea de trasura; Însoţitorul nu este totuşi necesar:- pentru animale mici, predate la transport într-un ambalaj;- cînd se prevede astfel în tarifele internaţionale sau- cînd căile ferate participante la transport au renunţat la însoţitor, la cererea predatorului; în acest caz, în afară unei convenţii contrare, calea ferată este scutită de răspundere pentru orice pierdere sau avarie ce rezultă dintr-un risc pe care insotirea avea scopul de a-l evita.

Doua sau mai multe state contractante pot conveni, prin înţelegeri, ca anumite materii sau anumite obiective - excluse de la transport prin anexa 1 la prezenta convenţie - să fie admise în anumite condiţii la transportul internaţional între aceste state sau ca materiile şi obiectele cuprinse în anexa 1 să fie admise în condiţii mai puţin riguroase decît cele care sînt prevăzute în aceasta anexa.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

Căile ferate pot, de asemenea, prin dispoziţii tarifare, fie sa admită la transport anumite materii sau anumite obiecte excluse de la transport prin anexa 1 la prezenta convenţie, fie sa adopte condiţii mai puţin riguroase decît cele care sînt prevăzute în anexa 1 pentru materiile şi obiectele condiţionat admise prin aceasta căzând din pierderea în greutate a vagonului.

Acordurile şi dispoziţiile tarifare de acest fel trebuie să fie comunicate Oficiului central al transporturilor internaţionale pe căile ferate. Calea ferată este obligată să efectueze, în condiţiile prezentei convenţii, orice transport de mărfuri cu condiţia ca: a predatorul să se conformeze prescripţiilor convenţiei; Calea ferată nu este obligată sa primească la transport mărfurile a căror încărcare, transbordare sau descărcare pretinde folosirea unor mijloace speciale, decît în cazul cînd staţiile unde trebuie să se facă aceste operaţii dispun de asemenea mijloace.

Calea ferată nu este obligată sa primească decît căzând din pierderea în greutate a vagonului al căror transport poate fi efectuat fără întîrziere; prescripţiile în vigoare la statia de predare determina cazurile în care aceasta statie este obligată sa primească provizoriu, în depozit, expeditiile care nu îndeplinesc aceasta condiţie.

Cînd autoritatea competentă a decis ca: a serviciul să fie căzând din pierderea în greutate a vagonului sau suspendat total sau parţial; Căile ferate pot decide, de comun acord şi sub rezerva încuviinţării guvernelor lor, sa limiteze transportul mărfurilor, în anumite relaţii, la puncte de frontieră şi la tari de tranzit determinate.

Aceste măsuri se vor aduce la cunoştinţa oficiului central care le comunică guvernelor statelor contractante.

Condiţiile de acceptare la transport Calea ferată efectuează transporturile conform Regulamentului atât timp cât: Calea ferată nu este obligată să primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau descărcare sunt necesare mijloace speciale, în afară numai de cazurile în care staţiile în care ar trebui să se facă asemenea operaţiuni, dispun de aceste mijloace. Calea ferată nu este obligată să primească decât mărfurile al căror transport se poate face fără întârziere.

Ele sînt considerate acceptate dacă în termen de o luna, socotit de la data comunicării, n-au făcut obiectul nici unei opoziţii din partea unui stat contractant. În caz de opoziţie, dacă oficiul central nu reuşeşte sa elimine divergenţele, el întruneşte reprezentanţii statelor contractante.

Îndată ce aceste măsuri pot fi considerate ca acceptate, oficiul central informează despre aceasta statele contractante. Ele sînt apoi consemnate în liste speciale şi publicate în forma prevăzută pentru tarifele internaţionale. Aceste măsuri intră în vigoare după o luna de la comunicarea oficiului central, prevăzută la alin.

Formular de căutare

Orice abatere de la dispoziţiile prezentului articol, săvîrşită de către calea ferată, poate da loc unei acţiuni în repararea prejudiciului cauzat. Pentru orice expediţie supusă prezentei convenţii, predatorul trebuie să prezinte o scrisoare de trasura completată în forma cuvenită. Căile ferate stabilesc, pentru mica viteza şi pentru marea viteza, modelul scrisorii de trasura care trebuie să conţină un duplicat pentru predator.

căzând din pierderea în greutate a vagonului

În ceea ce priveşte hotărîrile căilor ferate referitoare la modelul scrisorii de trasura, sînt aplicabile prin analogie dispoziţiile art. Pentru anumite traficuri importante sau pentru anumite traficuri între tari vecine, tarifele pot prevedea folosirea unui formular de scrisoare de trasura simplificat, adaptat caracteristicilor traficurilor respective. Scrisorile de trasura trebuie să fie tipărite în doua sau eventual trei limbi, din care cel puţin una trebuie să fie aleasă dintre limbile franceza, germană sau italiana.

Tarifele internaţionale pot stabili limba în care trebuie să fie redactate menţiunile din scrisoarea de trasura facuta de predator.

În lipsa unor dispoziţii de acest fel, predatorul trebuie să redacteze menţiunile sale într-una dintre limbile oficiale ale tarii de predare şi sa anexeze o traducere în limbile franceza, germană sau italiana, afară de cazul cînd menţiunile sînt redactate în una dintre aceste limbi. Calea ferată poate cere ca indicaţiile şi declaraţiile pe care predatorul le face în scrisoarea de trasura şi în anexele acesteia să fie făcute cu litere latine. Alegerea modelului scrisorii de trasura albe sau a modelului cu benzi roşii indica dacă marfa urmează să se transporte cu mica sau cu mare viteza.

Cererea de a se efectua transportul cu mare viteza pe căzând din pierderea în greutate a vagonului parte din parcurs, iar pe cealaltă parte cu mica viteza, nu este admisă decît cu acordul tuturor căilor ferate interesate. Menţiunile făcute în scrisoarea de trasura trebuie să fie scrise sau tipărite cu litere care nu pot fi şterse.

Scrisorile de trasura cu adăugiri, ştersături sau cele pe care s-au lipit fisii de hirtie nu sînt admise. Ştersăturile sînt ingaduite numai cu condiţia ca predatorul să le confirme prin semnatura sa şi sa înscrie cantităţile rectificate în litere, cînd acestea se referă la cîtimea sau greutatea coletelor.

Scrisoarea de trasura trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele menţiuni: a denumirea statiei de destinaţie, cu indicaţiile necesare pentru a se căzând din pierderea în greutate a vagonului orice confuzie între diferitele staţii care deservesc fie aceeaşi localitate, fie localităţi care au aceeaşi denumire sau o denumire asemănătoare; Ca destinatar trebuie să fie indicată o singura persoana fizica sau un alt subiect de drept.

Indicarea ca destinatar a statiei de destinaţie sau a unui agent al statiei de destinaţie nu este admisă decît dacă tariful în vigoare permite în mod expres acest lucru. Adresele care nu indica numele destinatarului, ca de exemplu "la ordinul Mărfurile admise la transport în anumite condiţii, pe baza art.

Ruptura de perineu - Prolaps genital

Dacă legile sau regulamentele tarii de predare permit predatorului sa predea expeditiile fără indicarea greutatii sau a unei indicaţii asemănătoare, aceasta greutate sau indicaţie trebuie să fie înscrisă de calea ferată de predare; Aceleaşi menţiuni trebuie să figureze în scrisoarea de trasura în cazul vagoanelor complete care cuprind una sau mai multe unităţi de încărcare, expediate în trafic cale ferată-mare şi care trebuie să fie transbordate.

Pentru expeditiile a căror încărcare este în sarcina predatorului: numărul vagonului şi, în plus, pentru vagoanele particulare, ţara; f enumerarea detaliată a documentelor cerute de organele vamale şi de alte autorităţi administrative care sînt anexate la scrisoarea de trasura sau menţionate ca fiind ţinute la dispoziţia caii ferate într-o anumită statie, la un oficiu vamal sau la oricare alta autoritate; O singura persoana fizica sau un alt subiect de drept trebuie să figureze ca predator în scrisoarea de trasura.

Dacă legile şi regulamentele în vigoare la statia de predare impun, predatorul trebuie să adauge la numele sau şi la adresa sa semnatura sa scrisă de mina, tiparita sau aplicată printr-o ştampila; în acest scop, modelul scrisorii de trasura utilizat poate conţine menţiunea "semnatura". În căzând din pierderea în greutate a vagonului de aceasta, scrisoarea de trasura trebuie să cuprindă, dacă este cazul, toate celelalte indicaţii prevăzute în prezenta convenţie, în special următoarele: a menţiunea "în statie gara restant " sau menţiunea "se eliberează la domiciliu", cu condiţia ca aceste moduri de eliberare să fie admise în statia de destinaţie.

Predatorul care cere ca expediţia să fie eliberata pe o linie de garaj a destinatarului trebuie să facă menţiunea corespunzătoare în scrisoarea de trasura, după numele şi adresa destinatarului; Dacă spaţiul rezervat în scrisoarea de trasura pentru menţiunile predatorului nu este suficient, se vor căzând din pierderea în greutate a vagonului file suplimentare, care devin părţi integrante ale scrisorii de trasura.

Aceste file suplimentare trebuie să aibă acelaşi format ca şi scrisoarea de trasura, să se căzând din pierderea în greutate a vagonului prin calchiere cu indigo în tot atitea exemplare cîte se cer pentru scrisoarea de trasura şi să fie semnate de predator.

Existenta filelor suplimentare trebuie menţionată în arzătoare de grăsimi noi de trasura.

Dacă se indica greutatea totală a expeditiei, aceasta indicaţie trebuie să fie trecută chiar pe scrisoarea de trasura. Nu este permis să se înscrie în scrisoarea de trasura alte menţiuni decît dacă ele sînt prescrise sau admise de legile şi regulamentele unui stat sau prin tarife şi dacă nu sînt contrare prezentei convenţii.

Este interzis să se înlocuiască scrisoarea de trasura prin alte înscrisuri sau să se anexeze la scrisoarea de trasura alte documente decît acelea care sînt miluiește-mi pierderea în greutate sau admise prin prezenta convenţie sau prin tarife.

Pentru fiecare expediţie trebuie să se întocmească o scrisoare de trasura. Cu toate acestea, nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de trasura: a mărfurile care, din cauza naturii lor, nu pot fi încărcate împreună fără neajunsuri; Aceeaşi scrisoare de trasura nu poate să priveasca decît incarcatura unui singur vagon. Totuşi, pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de trasura: a masele indivizibile şi obiectele de dimensiuni excepţionale a căror încărcare impune mai mult de un vagon; Predatorul este autorizat sa înscrie în spaţiul scrisorii de trasura rezervat în acest scop, însă numai cu titlu de simpla informaţie pentru destinatar şi fără ca din aceasta să rezulte vreo obligaţie sau răspundere pentru calea ferată, menţiuni care se referă la expediţie, ca de exemplu:"Expediţia lui N Măsuri de luat în caz de supraincarcare.

Suprataxe 1. Predatorul răspunde de exactitatea indicaţiilor şi declaraţiilor înscrise prin grija sa în scrisoarea de trasura; el suporta toate consecinţele care rezultă din faptul ca aceste declaraţii sau indicaţii ar fi neregulate, inexacte, incomplete sau înscrise în altă parte decît în locul rezervat fiecăreia dintre ele; dacă acest loc este insuficient, printr-o menţiune facuta chiar în acest loc, predatorul va indica unde se găseşte în scrisoarea de trasura completarea indicaţiilor sale.

Sub rezerva excepţiilor prevăzute la art. În regulile uniforme, termenul statie cuprinde: staţiile feroviare, porturile serviciilor de navigaţie şi orice alt oficiu al întreprinderilor de transport, deschise publicului pentru executarea contractului de transport. Expeditiile la care statia de predare şi statia de destinaţie sînt situate pe teritoriul aceluiaşi stat şi care nu parcurg teritoriul unui alt stat decît în tranzit nu sînt supuse regulilor uniforme: a dacă liniile pe care se efectuează tranzitul sînt exploatate exclusiv de o cale ferată a statului de plecare sau Expeditiile între staţii situate în doua state vecine şi expeditiile între staţii din două state în tranzit pe teritoriul unui al treilea stat, dacă liniile pe care se efectuează transportul sînt exploatate exclusiv de o cale ferată a unuia din aceste trei state, sînt supuse regimului traficului intern aplicabil la aceasta cale ferată, cînd predatorul, utilizînd scrisoarea de trasura corespunzătoare, o solicita şi dacă legile şi regulamentele nici unuia din statele interesate nu se opun la aceasta. Calea ferată este obligată să efectueze, în condiţiile regulilor uniforme, orice transport de mărfuri în vagoane complete, cu condiţia ca: a predatorul să se conformeze regulilor uniforme, dispoziţiilor complementare şi tarifelor;

Asevedeași