Pierdere în greutate de crin marston

The Woman | TheWoman | Page 7

Căci, spre deosebii''- de piesele lui Shakespeare, care pot fi citite şi fără ajutorul unui aparat critic, aceste imense poeme nu se pot dispensa de o lectură contextuală.

pierdere în greutate de crin marston

Milton este, din mai multe puncte de vedere, un poet dificil. El a trăit într-o epocă de adînci prefaceri şi răsturnări, percepute de oameni prin vălurile unor idei şi concepţii care, între timp, au devenit caduce dar care, la vremea lor, au avut o însemnătate vitală, făcînd să curgă nu numai cerneală, dar şi sînge pentru afirmarea lor.

Tag: The Woman

Opera lui Milton este pătrunsă de ideologia unei revoluţii care a modificat radical configuraţia politică, economică şi socială a Angliei. Dificultăţile ridicate de marile poeme miltoniene nu se reduc, însă, la mantia lor religioasă — purtată de atîtea alte opere ale vremii — ele ţin de însăşi structura lor poetică, nu numai de limbajul lor.

Cor-mican, în A Guide to English Literaturo, voi.

pierdere în greutate de crin marston

Toate acestea sînt adevărate, dar nu e mai puţin adevărat că, în ciuda dificultăţilor pe care Ie ridică, lectura marilor poeme miltoniene oferă cititorului modern satisfacţii reale, cu anumite condiţii.

Cea dintîi dintre aceste condiţii este, cred, decodarea poemelor, ceea ce implică traducerea lor în termeni mai apropiaţi de mentalitatea noastră, şi chiar de realităţile complexe exprimate sau implicate în ele.

Sora Rosamund Lupton

Toate marile bătălii politice şi sociale purtate în acest veac — şi au fost numeroase, şi dramatice, aceste bătălii — au ca numitor comun referinţa la dumnezeire. Explicaţia este cunoscută.

Ingrijirea crinului

Ea învăluia pierdere în greutate de crin marston feudală cu aureola graţiei divine Engels, op. Editura politică, Doctrina predestinării era expresia religioasă a faptului că, în lumea comercială a concurentei, succesul sau falimentul nu depind de activitatea sau de tndemînarea individului, ci de împrejurări independente de dinsul Pe Ungă aceasta, orinduirea bisericească a lui Calvin era cit se poate de democratică şi republicană ; iar cînd împărăţia Domnului era republi-canizată, jmteau oare împărăţiile pămînteţii să rămină supuse regilor, cpiscopilor şi stăpinilor pierdere în greutate de crin marston Biserica îi educa pe copii; în parohiile rurale, unde majoritatea populaţiei era analfabetă, predica pastorului constituia principalul izvor de informaţii asupra evenimentelor şi problemelor curente.

Parohia însăşi era o unitate importantă a administraţiei locale, care strîngca şi împărţea pomenile rezervate săracilor.

După mai multe slujbe la Londra, printre care cea de copywriter şi de autor de recenzii la Literary Review, a câştigat un concurs organizat de Carlton Television şi a fost selectată de BBC să participe la cursul organizat pentru scriitorii debutanţi. A fost invitată şi să facă parte din atelierul literar de la Royal Court Theatre, înainte să devină scriitoare, a lucrat ca scenarist de televiziune şi de film şi a scris scenarii originale. ÎnRosamund Lupton a publicat primul său roman, Sister, un bestseller care a fost tradus în 25 de limbi, devenind în scurtă vreme un fenomen literar internaţional. A doua sa carte, Afterwards, a fost lansată la sfârşitul anului

Biserica apăra 1 îndeobşte orinduirea existentă, iar stăpînirea avea tot interesul să-şi menţină controlul asupra acestei agenţii de publicitate şi propagandă. Din acelaşi motiv, cei ce doreau să răstoarne statul feudal trebuiau să atace biserica şi să încerce a pune mina pe ea. Iată de ce teoriile politice tindeau să se înveşminteze în limbajul religios. Iată de pildă cum vorbeşte despre credinţa în Dumnezeu Bacon, filozorful care a contribuit cel mai mult la triumful raţionalismului şi pozitivismului în Anglia Teologia sacră cată să-şi afle izvorul în cuvîntul şi in oracolele Domnului, tiu în lumina naturii sau în poruncile raţiunii Pînă pierdere în greutate de crin marston Hobbes, cel mai materialist dintre filozofii epocii, făcea apel la noţiunea de Dumnezeu — e drept, pentru a-şi justifica teoria pierderea în greutate la fel ca a unui stat teocratic, bazat pe autoritatea indiscutabilă a unui monarh absolut.

Exemplele se pot multiplica la nesfîrşit; ele demonstrează că, în secolul al XVII-lea, gîndirea religioasă era încă foarte puternică, afectînd modul de a vedea lumea, VITI nu numai al oamenilor de rînd, dar şi al minţilor celor mai luminate.

Lumea însăşi părea să îndreptăţească, deocamdată, un asemenea mod de gîndire, care avea nu numai prestigiul unei tradiţii milenare, dar şi darul de a-i linişti pe oameni, de a le apăra echilibrul sufletesc, zdruncinat de numeroasele schimbări, în bine şi în rău, petrecute în jurul lor. Era o lume care încă nu-şi cunoştea limitele, o lume în expansiune, pe toate planurile şi în toate direcţiile.

pierdere în greutate de crin marston

Şi însăşi Londra, capitala acestui mic imperiu, sporit, înprin alipirea Scoţiei la regatul englez cîrmuit acum de regele scoţian Iacob I, ajunsese nu numai să-şi dubleze populaţia în decurs de o singură generaţie  circa Literatura epocii abundă în aluzii şi referinţe la o criză profundă a societăţii engleze, ca urmare a prefacerilor suferite de ea pe toate planurile.

Totul pare să se întunece în jur, orizonturile, din ce în ce mai largi, deschise de exploratori şi de savanţi, par apăsate de nori grei, prevestitori de furtună. Pe de altă parte, trebuie spus că, ceea ce-ne apare astăzi, în perspectiva timpului, ca o linie ascendentă în gîndirea filozofică şi în practica ştiinţifică a omenirii — linie punctată de triumful raţionalismului cartezian, de victoria repurtată de Bacon asupra gîndirii scolastice, pierdere în greutate de crin marston epocale ale lui Galileo Galilei, de invenţia logaritmilor datorată scoţianului Napier, sau de teoria medicului englez William Harvey privind circulaţia sîn-gelui — era departe de a constitui, pierdere în greutate de crin marston contemporanii lor, un tot compact, dătător de încredere în progres.

pierdere în greutate de crin marston

Ceea ce percepeau cu precădere oamenii, în acest veac plin de răsturnări şi înnoiri, era prăbuşirea vechilor valori, şi a vechiului mod de a privi şi de a înţelege lumea. De altfel, paralel cu descoperirile şi invenţiile amintite, continuau să existe, şi chiar să înflorească, practicile tradiţionale ; bunăoară alchimia, care se confunda încă, pentru mulţi, cu însăşi chimia, după cum astrologia se confunda cu astronomia, mult mai puţin populară decît cea dinţii.

Viziunea scolastică despre univers, rămasă pierdere în greutate de crin marston uz de la Ptolemeu încoace, era, de la o vreme, contestată şi subminată de unii savanţi ; în i3 polonezul Copernic trimisese la tipar, înainte de a muri, manuscrisul tratatului său De revolutionibus Orbium Coelestium Despre mişcările corpurilor cereştiîn care punea bazele sistemului heliocentric.

Teoria lui, completată de Kepler şi de Galilei pe la începutul secolului al XVII-lea, şi întărită prin observaţiile făcute cu ajutorul telescopului ce-i îngăduise lui Galilei să descopere, înpetele din soare , nu era insă acceptată nici oficial, nici de conştiinţa populară.

Pînă şi un Bacon respingea concluziile lui Copernic, deşi nu se mai împăca nici cu vechiul sistem ptolemaic. Tulburarea şi perplexitatea stîrnite în sufletele oamenilor de noile teorii privitoare la univers sînt exprimate grăitor de un scriitor al vremii, contemporan cu Milion :.

pierdere în greutate de crin marston

Elementul Focului este aproape stins, Aerul tiu e decît apă rarefiată, Pămintul se constată că se mişcă slabire ciudată nu mai e centrul Universului Stelele nu mai sint fixe, ci înoată în spaţiile eterice, cometele sînt aşezate deasupra planetelor ; unii afirmă că ar exista o altă lume de oameni şi fiinţe sensibile, cu oraşe şi palate în Lună ; Soarele e pierdut, căci nu mai este decît o lumină izvorîtă din con- xn iuncţia multor corpuri strălucitoare, o spărtură în Cerurile de jos, prin care razele celui de sus se răspîndesc; ba, i se mai descoperă şi pete; astfel, prin diferitele miş-i Uri ale acestui glob al creierului omenesc, ştiinţele devin opinii, ba chiar erori, şi lasă imaginaţia intr-o mie de labirinturi.

Dar ce e tot ce ştim, in comparaţie cu ceea ce pierdere în greutate de crin marston ştim? Reforma înfăptuită de Hen-ric al VlII-lea avusese, printre alte consecinţe, grave repercusiuni de ordin social ; domeniile mînăstireşti secularizate de rege deveniseră obiect de tranzacţie şi de speculă, sporind ponderea elementelor capitaliste din agricultura ţării.

Fermierii capitalişti din sudul şi din estul Angliei, mai ales cei cunoscuţi sub denumirea de. Şi cum nevoile acestei pieţe făceau mai rentabilă creşterea oilor decît cultivarea grînelor, numeroase pămînturi erau transformate în păşuni. Ţăranii alungaţi de pe aceste pămînturi deveneau proletari, sau pur şi simplu vagabonzi, căci industria lînii sau a postavului era încă destul de rudimentară, şi nu-i putea absorbi pe toţi.

Exista, de asemenea, curtea regală, cu numeroşii ei paraziţi, cărora monarhul le acorda monopoluri asupra comerţului cu diferite produse. Existau încă numeroase restricţii legale asupra folosirii depline şi nestingherite, de tip' capitalist, a proprietăţii agrare, a tranzacţiilor funciare libere Starea proastă a comunicaţiilor continua pierdere în greutate de crin marston împiedice deplina dezvoltare a unei pieţe naţionale, restrin-gînd posibilităţile diviziunii muncii şi, astfel, dezvoltarea capitalistă în agricultură.

Încă mai dăinuiau în multe părţi ale ţării, chiar şi în sud şi în răsărit, precum şi in întreaga Anglie de nord şi de vest, proprietari lipsiţi fie de capacitatea, fie de capitalul, fie de psihologia, fie de posibilitatea practică de a-şi exploata moşiile, după metoda nouă Focarul acestei societăţii era Curtea regelui, cel mai marc moşier de acest tip. Coroana însăşi fiind veşnic în criză de capital Noua clasă a proprietarilor de pămînt, o clasă progresistă, îşi croia drum înainte, stîn-fenită in acest drum de rămăşiţele feudale, fără desfiinţarea cărora nu se putea dezvolta liber; în cursul revoluţiei, ca avea să preia conducerea statului, pentru a crea condiţiile in cadrul cărora să devină posibilă viitoarca-i expansiune.

Keep in touch with the community!

Religiozitatea difuză a oamenilor era exacerbată şi de alţi factori, bunăoară do războaie, sau de calamităţile naturale ce se abateau, periodic, asupra Angliei ; epidemia de ciumă cu care şi-a inaugurat domnia regele Iacob I a secerat peste La aceste dezastre se adăuga îwspăimîntătoarea cruzime a legilor s-a calculat că, pe la sfîrşitul secolului al XVI-lea, peste şase sute de persoane erau spînzurate XIV anual pentru diverse delicte ; tot sub domnia, altminteri atît de luminată, a reginei Elizabeta, oamenii cărora li se tăia cîte o mină sau care erau biciuiţi pînă la sînge pentru cine ştie ce fleac erau nenumăraţi.

Fireşte, nu toţi oamenii, căci mulţi dintre ei îşi puneau mari speranţe în viitor şi acţionau în consecinţă. Optimismul cel mai avîntat coexista cu pesimismul cel mai prăpăstios, adesea chiar în mintea aceleiaşi persoane.

Secolul al XVII-lea e plin de personalităţi profund divizate lăuntric, de oameni de ştiinţă cu vederi religioase şi, invers, de oameni ai bisericii cu preocupări ştiinţifice.

Manual Biblic

Printre cei mai serioşi astronomi din Anglia secolului al XVII-lea se numără cîţiva preoţi — Nathanael Carpenter, John Swan şi John YVilkins, acesta din urmă, cumnat al lui Cromwall, fiind unul dintre puţinii care popularizau teoria coperniciană.

Hai, fiule, liniş-te. Intr-o societate ca aceea din Anglia, aflată în plin proces de transformare şi de expansiune, toate problemele şi contradicţiile tindeau să se exprime, aşadar, într-un limbaj religios. Nu trebuie uitat că Biblia era cartea de căpătîi a englezilor. Iar una din primele măsuri ale regelui calvinist Iacob I a fost de a iniţia o traducere integrală a Vechiului şi Noului Testament, tra- J ducere apărută în Extraordinara elasticitate a Bibliei, neobişnuita ei capacitate de a se lăsa interpretată în fel şi chip, este unul din aspectele cele mai paradoxale ale epocii de care ne ocupăm.

Ea se explică, desigur, prin însuşi caracterul compozit al Bibliei, edificiu cu numeroase etaje, în care critica istorică avea să identifice o multitudine de surse, contribuind astfel la desacralizarea ei.

pierdere în greutate de crin marston

Istoria Reformei săvîrşite de Luther în Germania, şi de Calvin în XVI Elveţia este un fel de spectacol cu măşti, în care burghezia ne apare deghizată în veşminte religioase, făcute pe măsura intereselor ei lumeşti, dar purtate cu convingere şi cu pasiune. Iar gladiatorii ei au găsit, în severele tradiţii clasice ale republicii romane, idealurile, formele artistice şi iluziile de care aveau nevoie pentru a-şi ascunde lor inşişi conţinutul limitat burghez al luptelor lor şi pentru a-şi menţine pasiunile pierdere în greutate de crin marston înălţimea marii tragedii istorice.

Astfel, pe altă treaptă de dezvoltare, cu un secol înainte, Cromwell şi poporul englez împrumutaseră din Vechiul Testament limbajul, pasiunile şi iluziile necesare revoluţiei lor burgheze Marx — F. Engels, Opere alese, voi. Inovaţia cea mai semnificativă adusă lecturii Bibliei — dreptul la libera ei interpretare — poartă sigiliul burgheziei, şi-i exprimă, în limbaj religios, idealurile şi obiectivele terestre.

Istoria revoluţiei burgheze din Anglia este istoria cuceririi treptate a acestui drept de către clasa cea mai direct interesată în obţinerea lui, dar şi istoria încercărilor legitime făcute de numeroase alte categorii de oameni, pentru a-1 dobîndi în folosul lor. Odată admisă premisa lui Luther, concluziile ei logice nu puteau să nu se manifeste, întîi, pe tărîmul luptei de idei, apoi în arena politică şi pe cîmpurile de bătălie.

Proclamînd principiul libertăţii de credinţă, nici Luther, nici Calvin nu se pierdere în greutate de crin marston la posibilitatea de a-1 extinde la domeniul politic, dar această posibilitate era inerentă principiului. Calvin, XVII de pildă, nu se sfia să propovăduiască supunerea faţă de regi, chiar faţă de tirani, văzînd în ei un instrument ales de Dumnezeu pentru a-i pedepsi pe păcătoşi.

Ajun-gînd el însuşi căpetenia unui stat teocratic, întemeiat la Geneva, Calvin avea să condamne doctrina revoluţionară a scoţianului John Knox, care, deşi bazată pe calvinism, îndemna la nesupunere faţă de tirani ; dar organizarea bisericească înfăptuită în Scoţia de adepţii lui Knox cu o generaţie mai tîrziu — organizaţie numită ,pre-sbiteri ană" — nu avea să se deosebească prea mult de aceea creată de Calvin la Geneva.

Asevedeași